จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website counter

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2554
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับแผนกวิชา สาขาวิชา สาขางาน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับแผนกวิชาสามัญ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2553
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2552
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
  แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย