เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

รายการข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ : A-TECH

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2557-58
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
การทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ สวนนงนุชพัทยา

โครงการบรรพชาสามเณรบวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมธรรมะวัยใส ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากนักเรียนเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ Happy Day ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2560