เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

รายการข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ : A-TECH

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2557-58
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการประกวด A-tech banchang Freshy Boy & Girl 2019
กิจกรรมสร้างเครือข่าย เยาวชนคนรักษ์ทะเลระยอง ระดับชั้น ปวช.2
กิจกรรมค่ายอาสาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ ปวส. 1 ณ แผ่นดินเย็น ประจำปี 2562
กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ปวช.1 ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

ประจำปี 2562

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จกระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2562