เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com

 

 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 จำนวน 3 ประเภทวิชา ได้เเก่ ( สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งเเต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป )

  สาขาวิชาการบัญชี        

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

      

สาขาวิชาการบัญชี        

  สาขาวิชาการขาย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ