เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

หลักสูตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เปิดสอนได้เเก่

หกสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2546 จำนวน 3 ประเภทวิชา ได้แก่

  สาขาวิชาการบัญชี   

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ