เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เกมส์บิงโกคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3

ภูริชญา แก่นใจ
วธูสิริ พึ่งหลวง
จารุวรรณ บุตรเนียม
ปภาภรณ์ บัวขำ

2

สื่อการเรียนรู้เรื่องการยื่นแบบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์

กฤษณา สุขสุวรรณ์
พันธกานต์ ค าสงค์

3

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas

กัลยรัตน์ อินทะวงศ์
เกษมณี ธรรมดา
กนกพร รักการดี
ชลิดา ประทุมพฤกษ์

4

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องภาษีอากรแสตมป์ โดยใช้โปรแกรม Video Editor

ธิดารัตน์ สุทนต์
ธนาภรณ์ งอกสิงห์
จิรนันท์ บาระมี
นิรชา แก้วกัญญา
สุภาวดี ดาษผารัมย์

5 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บไซต์จาก Google Site เรื่องระบบการจัดทำบัญชี

บุญธิดา เนียมสอาด
อินทิรา บุญยาจาร
ชลิดา สุวรรณพรม
พิมพ์ชนก บรรเทิงจิตร
ณัฐฐานันท์ ปิติยาสกุล

6

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องรูปแบบธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Crazy Talk

นางสาวญาณิสา แก้วจรัสฉาย
นายอดิศักดิ์ มีสบาย
นางสาวเม็ดนุ่น ประยูรเนตร
นางสาวอัญชลี ปัทมาลัย

7

การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องเกมส์ Find me ฝึกทักษะการสังเกตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ระดับอาชีวศึกษา

นางสาวอุมาพร ทะวะรุ่งเรือง

นางสาว สุกัญญา วริสาร
นาย สราวุธ นาด

8 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องเกมส์บิงโก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6

ชนิสรา สองสุข
บัณฑิตา โพธิ์ขาว
เพชรรัตน์ ไชยค า
ถนอมวรรณ กุลสว่าง
สุพรรษา สมจันทร์
เบญจรัตน์ เครือวัง

9 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Google Site

วราภรณ์ เสียงสวัสดิ์
จุฑาทิพย์ แซ่เตี๋ย

10 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องบัญชีร่วมค้า โดยการใช้โปรแกรม Sony Vegas

มณีรัตน์ จีระอร
ณัฐนิช พรมสมบัติ
จิราวรรณ รัตนวิจิตร์

11 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำ Animation โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs5 นางสาวเนตรนภา ปลวกแก้ว
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวทิวา ชัยปรีชา
12 สื่อการเรียนรู้ เรื่องวิธีทำปกนิตยสาร โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ชนิกานต์ อนันต์ชลาลัย
ศิริวรรณ เก็บทรัพย์
ณัฐกานต์ วิลัยทอง
อาทิตยา สุนทร
13 สื่อการเรียนรู้ เรื่องเว็บไซต์บริหาร Google Site ภคพจ ไกรลพ
ณัฐพงษ์ แตงเลี้ยง
14 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ฉัตรสุดา ภาคสุข
สุภาภรณ์ มิ่งเมือง
กิตติมา บุญชู
กาญจนพร เคล้าคล่อง
ธนพล แสงศรี
15 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบป้ายโฆษณาโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นางสาวสิริวรรณ พึ่งขุนทด
นางสาวน้้าผึ้ง แป้นขุนทด
นางสาวอภิชญา สรเดช
นางสาวเกตน์สิรี เต่าบุบผา
นางสาวอนงค์นาฏ วงค์อุปปะ