เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยใช้โปรแกรม Google Sites

เสาวณีย์ สอนใจดี
ชยาภรณ์์ เล็กรัตน์
ธมนวรรณ จันเมธากุลวัฒน์
สิรินทร์ญา เมฆบุตร

2

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการใช้ Google Site

วราภรณ์ กาศักดิ์
รุ่งนธี ศรีนัคเรศ
จุฑามาศ วงษ์สมบูรณ์

3

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบัญชีต้นทุน ด้วย Google Site

ศิริลักณ์ แหยมคง
พลอยงาม เกตุจันทร์
ชนกนันท์ เสนารัตน์

4

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เกมส์บันไดงู (Snake&Ladderking)

อรนุช สุดวิสัย
วรรณภา สุธรรม
วาทิญา จ านงเลิศ

5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง จุดเริ่มต้นของ Accounting พัฒนาโดย Millionaire game

ธันยชนก วงษ์สุวรรณ์
อนัญญา ทรงพินิจธรรม
พรพิมล ติยะบุตร

6

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประโยคการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการเข้าสังคมโดยใช้โปรแกรม Kahoot.IT

นางสาวอรพิน วงษามั่น
นางสาวสุมินตรา วายุรกูล
นางสาวชญาภัช เอ็นดูราษฎร์
นางสาวเบญญาภา เค้นา
นางสาวพัชนิดา วันดีวงศ์

7

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2010

กฤตติยากรณ์ พิมเสน
ชลธิชา จิตแก้ว
ศตพร ค าภา
สลิล สุขกายา

8 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Smartbiz

ศศิวิมล วิลาวรรณ์
ธัญลักษณ์ สุขใส
บัณฑิตา จูดเดช
กชกร วันดี

9 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas

ปรีญาภรย์ พันตา
อัญชลี งามเจริญ
ราตรี สุขสมัย

10 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม Excel
โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas pro 13 ในการนำเสนอ

ขนิษฐา หมู่แสนกอ
จักราพรณ์ แก้วมูลตรี
ปริยากร ท่าดี
รักญาติ ค าภาสัน
รุ่งรัตน์ ชัชวาลย์

11 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การทำเทียนเจล โดยใช้โปรแกรม Sony Vagas pro13 หทัยวรรณ พุกเจริญ
กัญญ์วรา สารเนตร
ศิริลักษณ์ บุญพยนต์
สุมิตรา ศรีลำ
12 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มผู้ผลิต
โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas
บาเก็ร ปาทาน
พรวิมล ตุลุโคตร
จีรนันท์ สุรันต์
แวววรรณ หมวกเพ็ชร
นัศรา โชติวนิชชากร
13 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบัญชีตั๋วเงิน โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas สุวนันท์ ทิศน้อย
ภัทราภรณ์ นพรัตน์
สายธาร ฉูตร์สูงเนิน
วีนัสสุดา คำจันทอน
14 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยใช้โปรแกรม iSkysoft Video Editor
วรัญญา วาระสิทธิ์
ลักษณพร ไชยพงษ์
อาทิตยา แสนสี
น้ำทิพย์ อยู่บุรี
15 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Crazy Talk Animator สโรชา วงษ์ไพศาล
ปนัฐดา อุปพงษ์
ธัญชนก แสงอุ่น
พรทิพย์ จุ้ยทอง
16 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ณัฐรัตน์ ภู่ดาด
อภิสรา ถนอมกุลบุตร
เพชรรัตน์ ปะโนรัมย์
วัชราภรณ์ แสงเพิ่ม
เบ็ญจภรณ์ อนุชน
สุทธิพงษ์ เอมโอด

17 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการ Draft ภาพการ์ตูนโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 วิมลสิริ เผือกยิ้ม
ชัญญาวีร์ แตงจุ้ย
เนตรอัปสร ภูวาดโสม
18 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มซับไตเติ้ลโดยใช้โปรแกรม Aegisub อุมาริน จิตรไธสง
ชลทิพา ชัยนาม
ศิริพร เกิดแสง
สุชัญญา สาลีกุล
สมฤทัย สุขสวัสดิ์
19 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ปกาศิต เหลาเกตุ
ปริญญา ก้อนพรหม
20 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกผู้เสียภาษีอากรของโปรแกรม WordPress ณัฐพงศ์ เลพการ
เสกสันต์ จันทร์ศร
ณัฐธิดา โตธัญญะ
ณัฏฐณิชา เจือจันทร์
จินต์จุฑา จันทร์งาม
21 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างโลโก้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 รุ่งทิพย์ พันธ์ศิริลักษณ์
ณัฐวรรณ สมัครสมาน
วสิกา ผิวอ่อน
โชติกา เมฆทรงกรด
ฤทัยรัตน์ ละราคี
22 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro กรรณิการ์ อรัญญิก
พนิดา บุญโกศล
ณัฐฌา เย็นมานัส
อังคาร สูงรันดร
เสรี รึม
23 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Photoshop อรทัย บุญมามาก
พชร วงศ์เพียร
ฤทธิศาสตร์ สอนนำ
บุญฤทธิ์ บำรุงธรรม
24 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างโลโก้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กล้าณรงค์ หาพรม
วุฒินันท์ แฝงตัน
พงษกร เผื่อนพันธ์
ชินวัฒน์ ดวงเบ้า
กฤษฎา กันอึ่ง
25 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำป้ายโฆษณาโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ณัฐชา คำศักดิ์ศรี
จีรนันท์ สาริกา
อริศรา อินบัว
26 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการวาดตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 รัชฎาภรณ์ ฝ่ายชาวนา
เกสรา ดอกไม้คลี่
ชลธิพา พิมลนอก
นันทพร เพราะจันทร์
ธนวัฒน์ จันทร์โท
27 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Sony Vagas 15 อดิเทพ เจ๊กจันทึก
จักพรรดิ์ โพธิ์แก้ว
ชูเกียรติ สิงเคน
อภินันท์ เอี่ยมสี
พงศวัชร์ สิทธินนท์ธนวุฒิ
28 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Sony Vagas Pro 14 สิรินภา เหมือนละม้าย
รุ่งนภา อุ้ยเว้ง
29 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ฐิตาภา พันลี
ชนาการต์ บุญจันทร์
วรัญญา ตาลชุม
สุวคนธ์ เกลาเกลี้ยง
พรณิดา บุตรชรา
30 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สันติสุข แก้วพรม
วิลัยภรณ์ สีหาโบราณ
ปฏิพล ดีโย
อังคนาง มีประเสริฐ
กาญจนา สมฤทธิ์
31 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำโลโก้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC แอนทอน อีริค ลินบลุม
ปรเมศวร์ พรรณรายณ์
ธนสรณ์ ฉินะสถิน
นนทกานต์ สังขาร
32 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Photoshop สุมลรัตน์ ทำนิยม
จาฬาลักษณ์ ศรีสุธรรม