เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีด้วยกิจกรรมการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

เป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตราวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี

นางสาวนิศารัตน์ ม่วงมูลตรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษด้วยกิจกรรมการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

เป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี

นางสมฤดี คชสาร

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมทางภาษา นางสาวสรวงสุดา โปต๊ะ

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11 ) เรื่องเปตองรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

นายวัชระ กางกรณ์
ผลของการใช้คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป smartbiz ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี นางสมฤดี คชสาร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสื่อสารเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการสอนเสิรมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน "ฉ่อยเดอะซีรี่รายการคุณพระช่วย"

นายวัชระ กางกรณ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการค้าปลีก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้วิดีโอช่วยสอน "รายการ SME ตีแตก" นางสาวจุธาทิพย์ จิตต์เจริ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นกระตุ้นผู้เรียน เรื่องระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ห้อง 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวจันทร์จิรา ใจเย็น

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้วิธีการสอ

นแบบ SCAFFOLDING ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาชาวิชาการบัญชี

นางสมฤดี คชสาร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ เรื่องการบัญชีขายผ่อนชำระ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางสายชล เอสามี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจันทร์จิรา ใจเย็น