เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการส่งเสริมการขาย โดยใช้ Google Site ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

นางสาวณัฐณิชา อักษรวงศ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้วิธีการสอนแบบ SCAFFOLDING ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการบัญชี

นางสมฤดี คชสาร

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell)

นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน
การศึกษาผลการเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะช่วยในการคิด วิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ในนักเรียนที่มีความถนัดในการเรียนแตกต่างกัน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นายวัชรพล พรมโคตร

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด วิชาสถารการณ์ทางการตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

นางสาวจุธาทิพย์ จิตต์เจริญ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสื่อสารเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน "ฉ่อยเดอะซีรีย์ รายการคุณพระช่วย" นายวัชระ กางกรณ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกระบวนการวางแผนการส่งเสริมการขาย วิชาการส่งเสริมการขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการตลาด ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) นางสาวจุธาทิพย์ จิตต์เจริญ