เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอนจากช่อง Youtube : Cherry E Bright

นายชนะชล เกตแก้ว

ผลการใช้เบียร์เกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบริหารโซ่อุปทาน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

นางสาวณัฐณิชา อักษรวงศ์

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว เรื่อง การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ วิธีราคาทุน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน
ผลการใช้คู่มือการสร้าง Motion Graghic สำหรับการสื่อสารในยุค Thailand 4.0 รายวิชาโปรแกรมมับติมีเดียเพื่องานนำเสนอ (Microsoft PowerPoint 2010) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นางสาวมาลินี นันทนาวัฒน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวางแผนการสอบบัญชี วิชาการสอบบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/1-2 สาขาวิชาการบัญชีด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

นางสาวเมธาวี ทองสี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ด้วยการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มในชั้นเรียน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายวัชรพล พรมโคตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน "English สะกิดต่อมฮา"

นางสาวสมาพร เสมา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก (2204-2105) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ นางสาวจันทร์จิรา ใจเย็น

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน "ฉ่อยเดอะซีรี่ รายการคุณพระช่วย"

นางสาวอัญชลี พันธ์โบ