เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการประกวด A-tech banchang Freshy Boy & Girl 2019

กิจกรรมสร้างเครือข่าย เยาวชนคนรักษ์ทะเลระยอง

ระดับชั้น ปวช.2

กิจกรรมค่ายอาสาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ ปวส. 1 ณ แผ่นดินเย็น ประจำปี 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ปวช.1 ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

ประจำปี 2562

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จกระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 
  แสดงทั้งหมด>>>

ตามรอยพ่อหลวง "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สารเสพติด

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกร็ดความรู้สุขภาพ

เทคนิคการเรียนให้เก่ง!!!