เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

  

 

 

 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) รหัสสถานศึกษา 21100042
ปีที่จัดตั้ง ปี พ.ศ.2551
ตั้งอยู่เลขที่ 111/7 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 038 - 604741
โทรสาร 038 - 604742
E-mail aksorn2013@gmail.com
Website http://akbanchang.aksorn.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ระยองเขตที่  1 โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ” เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE เปลี่ยนเป็น AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111/7 ม.3  ถ.สุขุมวิท  ต.บ้านฉาง  จ.ระยอง 21130 เปิดดำเนินกิจการ โรงเรียนเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2551 โดยมี อาจารย์นิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น   ดร.มัลลิกา จันตะบุตร เป็นผู้รับใบอนุญาต  และผู้จัดการ

 

แผนผังภายในวิทยาลัย