เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

รายการข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ : A-TECH

รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
การทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการบรรพชาสามเณรบวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมธรรมะวัยใส ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากนักเรียนเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ Happy Day ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยอีเทค

น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสวรรคตครบ 100 วัน
กิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2560
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
คณะอาจารย์นำเสนอผลงานทางวิชาการด้ายงานวิจัยระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีย้ายเเละบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะอาจารย์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้ายงานวิจัยระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยอีเทค
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันครูอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2560
การประกวดผลงานวิจัยอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษาคณะครู ณ จังหวัดจันทบุรี
นิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.3
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีย้ายเเละบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาประกอบการในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เดินรณรงค์ประชามติ 7 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากนักเรียนเกาหลี
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันครูการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2558
กิจกรรมอักษรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม AKSORN VINTAGE NIGHT PARTY
กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมอาชีวะสร้างคน คนสร้างชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม Happy Day ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.3 ที่บริษัท WorkPoin
กิจกรรมถวายพระพร และบริจาคเลือด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสารฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม Sea Turtles Realease & Big Cleaning Day For Mom 2015
กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมปติยานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติด
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนศึกษาที่ Dreamworld