เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2562

งานพรอม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนนงนุุช

ประกวดรางวัลนักเรียนพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ

ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม Save sex ณ สนามกีฬาบ้านฉาง

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบรรพชาสามเณรบวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน

ประจำปีการศึกษา 2561

นิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  แสดงทั้งหมด>>>

ตามรอยพ่อหลวง "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สารเสพติด

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกร็ดความรู้สุขภาพ

เทคนิคการเรียนให้เก่ง!!!