เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

การศึกษาผลการใช้เกมบิงโกคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการตลาดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

นางสาวจุฑาทิพย์ จิตต์เจริญ

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ วิชาธุรกิจทั่วไป ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

นางสาวเชาวลัย โยธารักษ์

 

การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่องการใช้สูตรคำนวณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางสาวณัฐวดี ขำเนตร

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วนนโยบาย

"สถานศึกษาพอเพียง" วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

นางสาวนภัสวรรณ เรือนเพ็ชร์
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบการติดตามผู้เรียน ด้วยกล่ม Line (Application) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางสมฤดี คชสาร

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกล

จากสิ่งเสพติด ด้วยกลยุทธ์ "4 ต้อง 2 ไม่" ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

นางสาวปรารถนา นามบุรี
การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกิจกรรมการนิเทศภายในวิทยาลัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นายปวรนันท์ คำหอม
การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมการเรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่องการสร้างสูตรและการใช้ฟังค์ชั่นในการคำนวณ ของนักเรียนระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางสาวพรทิพย์ ทองมาก
การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft Office word 2010 เรื่องคำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นายวัชรพล พรมโคตร
ผลการจัดทำโครงการติดตามเฝ้าระวังผู้เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางสมฤดี คชสาร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ เรื่องการบัญชีขายผ่อนชำระ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางสายชล เอสามี

ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและระดับการกำกับดูแลกิจกรรมที่มีต่อ

คุณภาพกำไร กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวสุวรรณ์ สรแสดง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี เรื่องคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบัญชี โดยใช้วีดิโอชุดการฝึกพูดภาษาอังกฤษ นางสายชล เอสามี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการขาย โดยใช้วีดิโอช่วยสอน "ศัพท์สอนรวย" วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง นางอัญชลี พันธ์โบ