เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

รายการข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ : A-TECH

ปีการศึกษา 2557 - 2558

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2557-58
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
วันครูการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2558
กิจกรรมอักษรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม AKSORN VINTAGE NIGHT PARTY
กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมอาชีวะสร้างคน คนสร้างชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม Happy Day ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.3 ที่บริษัท WorkPoin
กิจกรรมถวายพระพร และบริจาคเลือด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสารฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม Sea Turtles Realease & Big Cleaning Day For Mom 2015
กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมปติยานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติด
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนศึกษาที่ Dreamworld