เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

รายการข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ : A-TECH

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2557-58
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยอีเทค

น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสวรรคตครบ 100 วัน
กิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
คณะอาจารย์นำเสนอผลงานทางวิชาการด้ายงานวิจัยระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีย้ายเเละบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะอาจารย์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้ายงานวิจัยระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยอีเทค
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันครูอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2560
การประกวดผลงานวิจัยอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษาคณะครู ณ จังหวัดจันทบุรี
นิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.3
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีย้ายเเละบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาประกอบการในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เดินรณรงค์ประชามติ 7 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากนักเรียนเกาหลี
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559