เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

รายการข้อมูลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ : A-TECH

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2557-58
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562

วันชาติไทย 5 ธันวาคม

การประกวด sprc ณ Passione Shopping Destination

งานพรอม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนนงนุุช

นิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย ประจำปี 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.3 และแนะแนวการศึกษาต่อ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกวดครูดีเด่น ประจำปีการศึกา 2561 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว

งานวันครู ครั้งที่ 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

ประชุมกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

ประกวดรางวัลนักเรียนพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยอีเทค
กิจกรรม Save sex ณ สนามกีฬาบ้านฉาง
รับรางวัลผู้บริหาร ครูเอกชนดีเด่น ภาคตะวันออก ประจำปี 2562
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการบรรพชาสามเณรบวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
Aksorn thank you party
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกโลจิสติกส์ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561
นิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ SPACE INSPIRIUM

อบรมเรื่องทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ณ หอประชุมชัยพฤก

โดย ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

การอบรมบุคลากร เรื่องบทเรียนออนไลน์