เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

สื่อการเรียนรู้เรื่องกาตัดต่อภาพ โดยใช้โปรแกรม Corel Videostudio Pro x7

นิภาพร ศรีสุข

เอมอร ดวนดี

2

การสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยการใช้กฏจราจรด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS5

เกวลิน มณีรัตน์

ศิริลักษณ์ พานิชวัฒนา

3 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการมิกซ์รูปภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5

มณีอร แก้วกุมภีร์

อรทัย แสงกระโทก

4

การสร้างาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบบ้านโดอยใช้โปรแกรม sketchup 8

แก้วกาญจน์ สุขต่าย

สาธิต วัฒนศรี

5 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บ 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5

นิสาชล แสนศิริ

รุ่งนภา จันทร์ยิ้ม

6

การสร้งสื่อการเรียนรู้ E-learning เรื่องกำไรเพิ่ม ธุรกิจรอด ลดต้นทุน(อย่างต่อเนื่อง)โดยใช้โปรแกรม Google site

ศิวพร เพ็งธรรม

สุมินตรา วายุรกูล

7 สื่อการเรียนรู้ เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้โปรแกรม E-learning

เพชรรัตน์ ไชยคำ

บัณฑิตา โพธิ์ขาว

ชนิสรา สองสุข

8 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-learning ด้วยโปรแกรม Google site วิชาอาเซียนศึกษา

สุธิดา ปราจันทร์

จิตรานุช มรรคเจริญ

จุฑามาศ ศิลชาติ

9 สื่อการเรียนรู้ E-learning เรื่องการพัฒนาระบบบัญชีและออกแบบเอกสารทางการบัญชี โดยใช้โปรแกรม Google site

เยาวลักษณ์ น้ำหอม

เบญจรัตน์ เครือวัง

เกศผกา จั่นนุ้ย

10 สื่อการเรียนรู้ เรื่องโลจิสติกส์ โดยใช้โปรแกรม Video Editor

กรรณิกา อิ่มเทศ

ลักขณา บุญสุข

โชติกา ศรีเมฆ

11 สื่อการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โปรแกรม Crazy talk

ปาณิสลา ทรงเจริญ

ละอองทิพย์ โรจนวิภาต

12

กรณีศึกษา การจัดทำบัญชีครัวเรือนร้านขายหมูคุณสมพงษ์

ฐิติมา ศรีนัคเรศ

กัญญาณี สวามิตร

13 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 11

วิลาวัณย์ แสงโสดา

ปานตะวัน อุดมสิท

14 สื่อการเรียนรู้ เรื่องคนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน โดยใช้โปรแกรม Crazy talk จุฬารัตน์ ศรีตะวัน
15 สื่อการเรียนรู้ เรื่องนักบัญชียุคใหม่เข้าใจอาเซียน ACE โดยใช้โปรแกรม Crazy Talk

สายฝน สินสุพรรณ์

พิพรรณพร สกุลเต็ม

16 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำโบชัวร์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop

ธนาพร พูลศิริ

วีรวัฒน์ จันนา

17 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Teamviewer 10

ธัชกร นันทนาการณ์

นัฐชัย นิสัยกล้า

18 สื่อการเรียนรู้ เรื่องสื่อการเรียนการสอนแบบ CAI โดยใช้โปรแกรม Power Point 2010

นิชาภา พิมพ์เพ็ชร

ประณยา ชฎาวงษ์

19 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำนามบัตรโดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator CS3

ลลิตา สามฉิมโฉม

วิทยา ราษฎ์ดุษดี

20 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวีดิโอโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 11

นิวัฒน์ ฐิติทิพย์วารี

ธนากร วิทยานุกร

วรทัต เรืองศิริ

21 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างปฏิทินแบบง่าย ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher

ละอองดาว ชื่นทราย

อชิรญา จันทิพย์

22 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google form

ขนิษฐา เทพจั้ง

พรประภา คงคา

23 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการแต่งภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape

ดาริกา เรือนทอง

ศศิวิมล โชคชัย

จุฑามาศ เงินยิ่งสุข

24 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องวีดีทัศน์การศึกษาเรียนต่อ โดยใช้โปรแกรมการตัดต่อวิดีโอโดย Youtube

ธิดารัตน์ สารัมย์

วลัยพร บูรพา

25 การสร้างแผนธุรกิจ ขนมไทยโบราณ "ลูกชุบอร่อยแล้ว"

กชกร คงสวัสดิ์

วรรัตน์ สมบัติ

ธิวากร พิงค์หาญ

26 การสร้างแผนธุรกิจ เรื่อง "Banana Smile"

ชนสิษฎ์ จันทราภา

ศศิวิมล คุ้มสิน

มนทกานต์ อาชีวะ

27 การสร้างแผนธุรกิจ เรื่อง "นมปั่น Tiger Cafe"

จารุภา บางนงค์

พาฝัน ธาตุไพบูลย์

28 การสร้างแผนธุรกิจ "ปังปังปิ้ง"

รัมภ์รดา อินชำนาญ

ชนุตร์ชฎายุ ศรีภาชน์

ปิยะธาดา แววเพชร

29 การสร้างแผนธุรกิจ "Happy Pork buns ขนมปังหน้าหมู"

ชไมพร เสียงเสนาะ

นภาสร ชัยลา

สุภาพร พินธุวาส

30 การสร้างแผนธุรกิจ "Magical Cookkie"

ธราธร เชื่อมบุญ

ภานุพงศ์ พุ่มเมฆ

31 การสร้างแผนธุรกิจ "Damon Maximus"

วรรณิกา ภู่โต

เกศินี ยังดี

ธารทิพย์ แย้มเสาธง

32 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

นุชนาท ถอยกระโทก

อรวรรณ คำยวง

33 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Photoshop CS5

อนุวัตน์ จีนสุกแสง

ศิริลักษณ์ อุปภักดี

34 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยการใช้โปรแกรม Adobe Macromedia Authorware 7

จีราพร ไกยสวน

ณัฐมล จารนัย

รัตติพงษ์ ตงศิริ

35 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

ปฐนีย์ ปัดป้อง

เกษรา คงสอน

36 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Premiere Pro CS6

แสงสุรี ศรีจันทร์

ธีรพงษ์ พรมโสภา

37 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photoshop cc ในการตกแต่ง แก้ไข ปรับแต่งภาพ

สุดารัตน์ ถอยกระโทก

สุภาพร ขันคำ

พัชรินทร์ จันทาสี

38 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม FACES EDU Plus

เกียร์ติศักดิ์ จันทร์เพ็ชร

ปิยาภรณ์ ดำรงศักดิ์

39 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

ณัฐพงษ์ ปุษยะนาวิน

ชยณัฐ สุขเจริญ

40 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS4

ทรงพล โพนขีดขิน

เกวลี ศรีทอง

41 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 11

บุศรา ศรีธนู

ฬิษา สุขคีรี

42 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการแต่งรูปโดยใช้โปรแกรม xiu xiu

จริณพร มหาจิดามนตรี

พรพิมล มหาจินดามนตรี

43 สื่อการเรียนรู้ เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS5 และโปรแกรม Dreamweaver CS5

ณัฐดนัย พุฒิพงศ์ภานุชิต

นิติลักษณ์ ไวสาริกรรม

44 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการติดตั้งฟอนต์ต้นฉบับใน Microsoft PowerPoint 2010

ทัศนีย์ ผลขาว

ธัชพงศ์ แก้วโกมล

ธีรโชติ คงสุข

45 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5

ธีราวุฒิ คำมี

มนธิชา ดิษภา

46 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องวีดีทัศน์การศึกษาเรียนต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

กลมชัย ขยันยิ่ง

ณิชากมล มองธรรม

47 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างวีดีโอภาพนิ่งด้วยโปรแกรม Proghowgold

ดลฤทัย อ่วมเสริมสิน

กาญจนพร เคล้าคล่อง

ประภากร โสดกลาง

48 สื่อการเรียนรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Windows Live Movie Maker

ปาริฉัตร เศียรกระโทก

เนตรนภา ปลวกแก้ว

กุหลาบทิพย์ พุ่มมะรินทร์

49 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บด้วยโปรแกรม Dreamweaver

พัชรินทร์ เที่ยงไธสง

พีรพล จันทร์หนู

ธนพล แสงศรี

50 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photoshop cc ในการตกแต่ง แก้ไข ปรับแต่งภาพ

สุดารัตน์ ถอยกระโทก

สุภาพร ขันคำ

พัชรินทร์ จันทาสี