เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง Family saving โดยใช้โปรแกรม Crazy talk

เมธาวี บุญรอด

เมษา รามฤธิ์

2

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Video Editor

พรรณธิชา ส.สุวรรณ

น้ำทิพย์ อยู่บุรี

เจตนิพัทธ์ สืบอ้าย

3

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการขนส่งทางอากาศ (โลจิสติกส์)โดยใช้โปรแกรม Video Editor

พรทิพา ผ่องศรี

ลักษณพร ไชยพงษ์

อาทิตยา แสนสี

4

การสร้างเว็บไซต์จำหน่ายเครื่องสำอาง โดยใช้โปรแกรม Google site

ปิยะดา มิชา

พรทิพย์ จุ้ยทอง

5 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้โปรแกรม Crazy Talk

ทิพวัลย์ หัสดิน

พรสุดา ชัยมี

6

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เกมส์บันไดงู

จิราวรรณ เกวิรัตน์

ณัฐพร บุญธานี

7 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องเกมส์อักษรไขว้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี

เพชรรัตน์ ไชยคำ

กัญญ์วรา สารเนตร

ศุภวรรณ ทองแดง

8 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการผลิตและจำหน่ายข้าวโพดคลุกเนย โดยใช้โปรแกรม Dreameaver

ภัทรสุดา บับบุตร

ชลธิชา มะโฮงชัย

9 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Camtasia studio 8

สโรชา วงษ์ไพศาล

ปนัฐดา อุปพงษ์

10 การสร้างสื่อการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูบัญชี Smartbiz

อังค์วรา คชสาร

ธัญญรัตน์ แก้วอำภัย

11 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าโดยใช้โปรแกรม Ulead Videostudio 11

ตรีสุคนธ์ โด่งดัง

สโรชา แจ้งหิรัญ

12

สื่อการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาระบบเงินออม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013

โสภิดา พิมพ์พงศ์

ศิรประภา โกศล

13 สื่อการเรียนรู้ เรื่องธุรกิจ Ecommerce

ธีระวัฒน์ ทองชัด

14 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ Google Site

นุชวรา แตงจุ้ย

ชลธิชา โสดาพรม

15 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ร้านกาแฟแม่คุณ

กฤติยากรณ์ พิมเสน

ธัญลักษณ์ สุขใส

16 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Sketchup Maker 2014

ศตวรรษ วงศรีลา

ปริญญา ศรีจันทร์นิล

17 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้เครื่องมือ Adobe indesign cs6

ญาสุมิน จิแมน

อัษฏาวุธ แบนปลี

พุฒิพงศ์ ใยสำลี

18 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs5

อวยพร สุวรรณเวียง

เมทินี นรพัฒน์

19 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash cs5

กัญญารัตน์ ทนทาน

จิดาพา เวงไธสง

20 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการแต่ภาพโดยใช้โปรแกรม Photoscape 3.7

ปรินดา นันทะ

ชญาณิน อินเต้

21 การสร้างสื่อการเรียนรู้ การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Poewr Point 2010

อมรวรรณ กุลพิมาย

ศิริรักษ์ คิดหา

สุวัจณี พงษ์อำไพ

22 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Firefox v.24.0

สิรนภา เหมือนละม้าย

ภัทรวดี ระดาดาษ

ปภาวดี ไทยแย้ม

23 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำป้ายไวนิลโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs5

กมลวรรณ ยิ้มปั่น

24 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการปรับแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Lightroom cs6

สมฤทัย นูระสิน

ณพสร กอบพันธ์

25 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการใส่เอฟเฟคเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2013

สุมินตรา แก่นโพธิ์

นุชสรา แก้วเทพ

ยุพา หล้าแก้ว

26 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดแต่งรูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs6

อรชพร วงศาสนธิ์

ศศิธร ทิวา

27 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการค้นหาเส้นทางต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Google Street View

วนิดา กุณรักษ์

ศิรภพ ฟางเฟือย

28 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างการ์ตูนโดยใช้โปรแกรม Flash Professional cs6

เพทพิทักษ์ เรืองวงษ์

ศราวุธ เอี่ยมมงคล

29 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำเว็บ HTML โดยใช้โปรแกรม NOTEPAD

จุฑามาศ พงษ์นาวิน

อมรรัตน์ เหลาเกตุ

30 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอพียงโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

รัชฎาพร สิทธิวงค์

ดาราณี มั่นศรีจันทร์

31 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6

จรัญญา เจริญรบ

ปริศนา ญาณปัญญา

32 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Dreamver cs5

ผดุงศักดิ์ ประเสริฐ

อนันต์ ทองทา

33 การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional cs6

ครองภพ วงษ์ไพศาส

รมิดา สุขอำภัย

34 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 11

อริสรา ลือโลก

35 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการคำนวณเงินเดือนพนักงาน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

ชญาดา นามเมือง

วิกานดา มีระหารนอก

36 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำนามบัตรโดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator

สุนิสา ขอบพิมาย

อานนท์ สุทนต์

37 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Proshow Producer

ฐิติพงศ์ วงศ์สว่าง

ณัฐชยา มะลิทอง

38 การสร้างสื่อการตัดต่อภาพแบนเนอร์เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoship cs6

ณัฐพร ซุ่นไล้

กัลยาณี ศรีคำ

อนัญญา โสดาจันทร์

39 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการวาดการ์ตูน animation โดยใช้โปรแกรม Flash cs5

ณัฐนนท์ สะอาดวงค์

อิสระ ทะราย์

40 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างโบว์ชัวร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoship cs5

วิภารัตน์ ทองโคตร

ฐานทัพ เฉื่อยฉ่ำ